The Korean Society of Climate Change Research 1

Journal of Climate Change Research - Vol. 10 , No. 4

6. p.309 Risk Assessment of Temperature Increase for Wetland Flora in South Korea
Hong, Seungbum, Jeong, Heon Mo, Shin, Man Seok, Kim, Jin Yong, Jang, Inyoung
DOI: https://doi.org/10.15531/KSCCR.2019.10.4.309

8. p.325 Estimation of Nitrous Oxide Emission from Different Livestock Manure Composts Applied to Cropland
Choi, Eunjung, Kim, Gunyeob, Lee, Sun il, Jeong, Hyuncheol, Lee, Jongsik, Gwon, HyoSuk, Oh, Taekguen
DOI: https://doi.org/10.15531/KSCCR.2019.10.4.325

22. p.479 Analysis of Multi-time Series Vegetation Greening in the Korean Peninsula
Lv, Guan Ting, Zhu, Yongyan, Liu, Wei Qi, Huang, Xiao, Li, Cheng Lei, Cui, Gui Shan
DOI: https://doi.org/10.15531/KSCCR.2019.10.4.479